ASL logo

 

 

Kúpele Sliač

Obnova a rozvoj kúpeľov Sliač

Základným motívom revitalizácie Kúpeľov Sliač v našom návrhu je v maximálnej miere využiť existujúci potenciál kúpeľov, zachovať a podporiť kúpeľnú atmosféru definovanú jestvujúcou architektúrou, kúpeľným parkom, morfológiou terénu, spolu s možnosťou priehľadov do okolitej krajiny s vnímaním veduty Kremnických vrchov. Pre funkčnú prevádzku kúpeľov je zásadné dopravné riešenie, ktorým odkláňame autá na okraj územia a uprednostňujeme pohyb chodcov. V centrálnej časti kúpeľov pridávame nad chodníky kolonády, ktoré vytvárajú hlavné pešie ťahy, vďaka ktorým je možné prejsť medzi budovami kúpeľov suchou nohou. Náš návrh podporuje jestvujúci kúpeľný charakter riešeného územia. Novovybudované objekty osádza na miesta asanovaných jestvujúcich budov, čím rešpektuje kúpeľný park. Objekty zapúšťame do terénu, tektonikou a tvaroslovím nadväzuje na jestvujúcu štruktúru zástavby. Pre nové objekty slúžiace na ubytovanie sme zvolili formu „kríža“, lebo objekt je vizuálne minimalizovaný a umožňuje kontakt s parkom pre všetkých ubytovaných. Bývalú hospodársku budovu s kotolňou a práčovňou renovujeme a navrhujeme v nej priestory pre kultúru a voľnočasové aktivity. Priestor zauhľovne konvertujeme na pobytový skleník, uholné násypníky meníme na múzeum kúpeľníctva a komín kotolne meníme na vyhliadkovú vežu. Priestory kúpaliska rozširujeme o nové bazény, rekonštruujeme objekt prezliekarní a navrhujeme nový prevádzkový koncept kúpaliska. Pri vjazde do areálu navrhujeme do terénu zapustenú dvojúrovňovú garáž s parkovacími kapacitami pre návštevníkov kúpeľov. Energetický koncept riešime primárne z obnoviteľných zdrojov. Centrálne distribuujeme rekuperované teplo z odpadovej termálnej vody, a všetky nové ploché strechy majú fotovoltaické panely. Citlivý prístup k existujúcej zeleni bol ústredným bodom návrhu. „Zelený“ koncept sa odráža najmä v dominantnom použití prírodných materiálov v architektúre, ale taktiež v použití vodopriepustných povrchov spevnených plôch a chodníkov, tam kde to podmienky dovoľujú. Návrh vegetačných i stavebných úprav bol koncipovaný s ohľadom na minimalizáciu výrubov, zachovanie a obnovenie pôvodných plôch a hmoty zelene v areáli.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Sliač, Slovensko

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Michal Pacher, Matúš Godiš, Michal Romanec

Štúdia: 2022