ASL logo

 

 

Téma redukcie automobilovej dopravy a preferencie pešieho pohybu v meste sa stáva aktuálnou aj v Bratislave. Študenti 5. ročníka FA STU sa v rámci ateliérovej tvorby zamerali na riešenie zóny Mickiewiczovej ulice. Spolu s pedagógmi sa na príprave zadania a konzultáciách podieľali aj odborní garanti zadanej témy- architekti Tomáš Šebo, Igor Lichý a prof. Imrich Vaško. Optimalizáciu dopravných riešení zastrešoval dopravný inžinier Milan Skyva. V rámci hľadania konceptov študenti overovali skutočnosť, či poloha a parametre Mickiewiczovej ulice umožňujú expanziu pešej zóny od Obchodnej ulice až po Americké námestie v širších súvislostiach. V zóne Záhradnícka transformujú študenti súčasný „brownfield“ na pulzujúci kus mesta. Na Mickiewiczovej ulici návrhy počítajú s redukciou dopravného „greyfieldu“, podporou „gentle mobility“ v meste, aplikáciou ekologických riešení a novej typológie ulíc. Ťažiskové priestory námestí a verejných nádvorí sú citlivým spôsobom dopĺňané o nové pobytové formy. Pochopenie ulice ako kľúčového mestského priestoru sa stalo spoločným menovateľom všetkých návrhov.

 

Na projekte participovali:

Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislavy
Fakulta architektúry STU v Bratislave:
Ľubica Vítková, dekanka FA STU
Pedagógovia: Katarína Boháčová, Tomáš Hanáček, Ladislav Michalka, Ivan Siláči
Študenti Katedry urbanizmu FA STU: Paulína Blažeková, Martin Majna, Monika Molnárová, Jana Raticová, Zuzana Belešová, Krisztián Vnučko, Matúš Godiš, Juraj Kiaček, Matúš Figlár, Tomáš Heinsch, Matúš Petriska, Michal Podstrelený, Dominika Pjatáková, Michal Pacher, Alexander Topilin
Milan Skýva, DIC Bratislava s.r.o.
Imrich Vaško, UMPRUM Praha
Architekti Šebo Lichý: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Adam Galvánek, Ján Sališ

 

Pozrite si práce študentov:   msp.pdf