ASL logo

 

 

MANIFEST

Pri navrhovaní sa riadime naším architektonickým MANIFESTOM

BUĎ AUTENTICKÝ

Každé architektonické riešenie musí reagovať na množstvo podnetov ale aj obmedzení, ktoré ho formujú ako jedinečné a autentické, hodnoverné (dôveryhodné) a originálne architektonické dielo. Byť autentickým v architektonickom navrhovaní znamená vytvárať pôvodné urbanistické, hmotové, materiálové, technologické,  programové a dizajnérske riešenie konkrétneho architektonického problému.

 

BUĎ ANGAŽOVANÝ

Architektonická profesia je kreatívnou umelecko-technickou disciplínou so spoločenským poslaním. Architekti sú zodpovední nielen za odborné parametre konkrétnych stavebno-dizajnérskych riešení klientov, ale aj za verejné priestory ktoré individuálna architektúra zdieľa. Životné prostredie patrí nám všetkým a angažovaný architect je zodpovený za presadenie architektonického projektu s veľkým zaujatím a verejnoprospešnou motiváciou, aj keď sa jedná o privátny priestor.

 

BUĎ GENERATÍVNY

Generatívna architektúra je architektúra inšpirovaná prírodnými zákonitosťami rastu, života a podporovaná súčasnými znalosťami výpočtového navrhovania a práce s komplexnými datovými informáciami. Súčasná architektúra by sa mala prispôsobovať prírodným zákonitostiam vzniku, rastu a zániku ako sofistikovaného matematického modelu architektonického navrhovania. Generatívnym navrhovaním je myslený aj postupný proces tvorby od zrodu realizácie a následnej transformácie architektonického návrhu.

 

BUĎ KONTEXTUÁLNY

Architektúra je komplexnou intelektuálnou disciplínou ktorá reaguje na miesto jej intervencie. Kontextuálna architektúra je podmieňovaná súvislosťami miesta, programu a procesu navrhovania, jej realizácie a užívania, ktoré majú byť v kontexte nielen s prírodnými, ekologickými a geografickými parametrami, ale aj spoločenskými, sociálnymi, politickými a ekonomickými podmienkami.

 

BUĎ KONCEPTUÁLNY

Konceptuálna architektúra je jasný a zrozumiteľný ideový plán, poňatie a koncepcia architektúry, ktorá manifestuje mimo-architektonické východiská a premýšlanie problematiky procesu navrhovania. Konceptuálny architekt formuje stratégiu, zadanie a metódu navrhovania architektonického procesu, ktoré vytvárajú hrací priestor a pravidlá konkrétneho architektonického zápasu (hry).

 

BUĎ RADIKÁLNY

Radikalizmus v architektúre určuje dôležité body vývinu profesie. Rázne a rozhodné určovanie architektonických kritérií navrhovania a autorského rozhodovania v dlhodobých historických, ale aj posledných modernistických fáz architektúry umožnili progresívne rozvíjanie spoločnosti. Negatívne dôsledky vývinu prekonávajú ďalšie a nové radikálne architektonické a aj spoločenské riešenia.

 

BUĎ OSVIEŽUJÚCI

Architektúra je sociálno-spoločenský priestor, v ktorom existujeme, žijeme, pracujeme, snívame a inšpirujeme sa. Povzbudzujúce architektonické riešenia a inšpirujúce priestory vyvolávajú pozitívne emócie pre jej užívateľov ale aj tvorcov. Architektúra ako jedna z umeleckých disciplín musí nášmu životnému prostrediu priniesť hravý prístup, estetické riešenie, umeleckú kvalitu a originalitu.

 

BUĎ PROVOKATÍVNY

Architektúra by mala provokovať ľudí k lepšiemu životu, správaniu sa a kráse. Byť provokatívnym znamená upozorňovať na prednosti a kvality architektúry, súperiť o najlepšie architektonické priestory a riešenia. Provokovať je vyzývať ku kráse a vychovávať k zlepšeniu. Provokatívna architektúra nechce šokovať ale povzbudzovať k lepšiemu, krajšiemu, zdravšiemu a zaujímavejšiemu svetu.

 

BUĎ PRESNÝ

Geometria, matematika a vektory sú architektonickými nástrojmi presnosti v architektúre. Ambícia dokonalého, precízneho a bezchybne fungujúceho architektonického riešenia založeného na fundamentálnom pracovaní s datami, informáciami a číslami definovala všetky historické knihy o architektúre. Základnou stavebnou jednotkou architektonického priestoru sú exaktné body trojrozmerného priestoru,

 

BUĎ URBÁNNY

Mesto ako jedinečný novodobý fenomén spoločnosti a jej kultúry. Urbánny priestor charakterizuje sieť bodov, uzlov a vzťahov ktoré podmieňujú existenciu jednotlivca v spoločnosti. Komplexný mestský životný, pracovný a existenčný priestor súčastníka využíva prednosti koncentrácie, dosažiteľnosti a mobility.

 

BUĎ ZELENÝ

Buď zelený je zásadné a záchranné heslo nového 3. milénia, éry kolabujúceho životného prostredia, konca globalizácie, radikálne sa meniacej mestskej krajiny, nášho života a profesie architekta, rozvrátenej istoty a paralelne sa vetviacich hrozieb a konfliktov. Nech je architektúra svieža ako tráva a lístie okolitej prírody…